Home arrow Parenting arrow Abuse
Abuse

آزار و سوء استفاده : Abuse  

هر گونه رفتاری که به منظور کنترل کردن یک انسان دیگر از شما سر زند و در این راه با ترساندن یا بی احترامی یا فحش دادن یا کتک زدن، دیگری را وادار به اطاعت از خود یا انجام کاری که تمایل ندارد ،بکنید به عنوان Abuse شناخته می شود و در این سرزمین غیر قانونی است.

در سال های اخیر با توجه به فشار قانون سوء استفاده ی جسمانی یا فیزیکی توسط والدین یا همسران ، خوشبختانه کاهش پیدا کرده است امّا سوء استفاده های احساسی از دیگران همچنان ادامه دارد. این فرم آزار دادن روانی اغلب با تهدید، بی محلی، فحش دادن، انتقاد و حتی گاه به صورت نمایش نا رضایتی انجام می شود. این فرم Abuse به مرور اعتماد به نفس و احترام به خویشتن را در دیگری از بین می برد، احساس اهمیت را از او می گیرد و به جائی می رسد که دیگر به دریافت ها و بینش های خود اعتماد نمی کند.

Abuse گاه در لباس راهنمائی و آموزش با تحقیر و بی ارزش کردن یا تهدید کردن و ترساندن صورت می گیرد. در نهایت گیرنده این امواج منفی از هر گونه احساس باور به خویشتن تهی می شود. ارزش های شخصی او رنگ می بازند و گویی نیروی مبارزه ، تصمیم گیری و سازند گی در او از میان می رود.این افراد از زخم هایی رنج می برند که متاسفانه سال ها پس از جوش خوردن زخم های جسمانی هنوز تازه و رنج آورند.

شایع ترین سوء استفاده های احساسی عبارتند از:

1 – فرم تهاجمی Aggression

این نوع سوء استفاده احساسی شامل نسبت دادن نام های توهین آمیز به دیگری است مثل فوفول ، سر به هوا ، بچه ننه ، هالو و از این قبیل . یا دیگری را به صفتی ناشایست متهم کردن، سرزنش کردن، تهدید کردن و فرمان صادر کردن و موارد مشابه. این رفتار ها اغلب مستقیم و مشخص هستند و در آن گوینده خود را بالاتر از شنونده قرار داده و با کم بها کردن دیگری تساوی و خود کفایی رابطه دو انسان بالغ را از میان می برند.

در این فرم ارتباط اغلب الگوی ارتباطی والد خشمگین با کودک گناهکار را کاملا می توان ملاحظه کرد.

در فرم تهاجمی غیر مستقیم اغلب Abuse کننده تحت عنوان اظهار علاقه و کمک به فرد مورد تهاجم Abuse شونده عمل می کند. در این جا تحت عنوان های کمک، انتقاد، دلسوزی، نصیحت، یا مشکل گشایی پیام" من می دانم" و " تو نمی فهمی" را مکرراً به شنونده تحمیل می کنند و نهایتاً ارتباط نا مساوی، بی تعادل و تحقیر کننده ای را سبب می شوند.


 

Issues


Find a Doctor

Find a Doctor

Contact us

Advertise
Contact Us

supportjaamvajaan.jpg